Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel e-shopu Pavel Chýle se sídlem na adrese Podsadová 1179, 264 01 Sedlčany, Česká republika, IČO: 09560670 zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů je Pavel Chýle se sídlem na adrese Podsadová 1179, 264 01 Sedlčany, Česká republika, IČO 09560670 (dále jen "správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: 
E-mail: info@retrotechna.cz (dále jen "kontaktní e-mail")
Telefon: +420 739 134 983 

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě razitko.net.;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

2. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem;

3. Za účelem zasílání obchodních sdělení;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje obvykle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nebo do odvolání souhlasu;

2. V případě přihlášení k odběru obchodních sdělení budou osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let, popř. do doby vyslovení nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.

3. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech povinností prodávajícího, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů musí být údaje zpracovávány bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů může být tato doba delší jak 10 let).

4. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů, nebo odvolání souhlasu je správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou například:

  • Poskytovatelé služeb ohledně zpracování plateb
  • Fakturační a účetní systémy
  • Dopravci
  • Analýza webových stránek
  • Subjekty poskytující marketingové a mailingové služby
  • Subjekty poskytující služby v oblasti vedení účetnictví a daní
  • Subjekty zajišťující systém e-shopu a další související služby

V případě, že je dodání zboží k zákazníkovi realizováno přes externí sklad, je příjemcem osobních údajů také smluvní dodavatel, který objednávku vybaví.

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na kontaktním e-mailu;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce razitko.net potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato pravidla vstupují v platnost 17. 11. 2023